APAGROUP
APA LAB alt

Dotacje

Inwestycja w innowacje

Dotacje i dofinansowania stwarzają możliwości inwestycji w innowacje, dzięki którym APA ma szanse otworzyć nowe rozdziały w automatyce budynkowej i przemysłowej. Poniżej przedstawiamy informacje na temat trwających projektów.

dotacje-logo-2
Tytuł projektu

Przygotowanie projektu o Eurogrant planowanego do realizacji w ramach programu HORIZON EUROPE

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnego produktu automatyzującego proces testowania zwłaszcza w kierunku SARS-CoV2 - mobilnego laboratorium RoMoLab, które pozwoli m.in. na:

  • Wyeliminuje personel w laboratorium z bezpośredniego udziału w badaniach pacjentów;
  • Skróci czas od pobrania wymazu do dostarczenia wyniku, eliminując konieczność transportu wymazów;
  • Przechowywanie ich w warunkach chłodniczych, jednocześnie zapobiegając zanieczyszczeniu krzyżowemu i utracie jednoznacznej identyfikacji wymazu;
  • Dostarczenie laboratorium bezpośrednio w rejony zakażenia SARS-CoV-2 i przeprowadzenie badań na całej populacji osób zagrożonych w bardzo krótkim czasie;
  • Organizowanie badań przesiewowych na SARS-CoV-2 na potrzeby imprez sportowych, na lotniskach komunikacyjnych, dworcach kolejowych itp.
     

Wniosek został złożony do programu HORIZON EUROPE w dn. 23.11.2021. Organizatorem konkursu jest Komisja Europejska, informacje o naborze podano na stronie https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/hor izoncl3-2021-drs-01-01

Niniejszy projekt obejmuje działania polegające na przygotowaniu wniosku o Eurogrant do Programu UE, zgodnie z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu. Wnioskodawca miał zasadniczy wpływ na skład konsorcjum na Europrojekt. W szczególności nawiązał ożywione kontakty z partnerami z Republiki Czeskiej, Rumunii, Litwy i Hiszpanii.

Wnioskodawca wraz z partnerami samodzielnie przygotowali wniosek aplikacyjny zatem główne kategorie wydatków dotyczyły:
1) wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przez przedsiębiorcę, w części, w jakiej wynagrodzenia te bezpośrednio były związane z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE;
2) organizacji spotkań związanych z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE

Wartość projektu: 23 250,00 zł
Dofinansowanie z UE: 23 250,00 zł

Tytuł projektu

Innowacyjna platforma do zdalnej teleopieki i monitoringu osób niesamodzielnych i podopiecznych wspierana przez bezdotykowe urządzenia monitorujące wybrane parametry zdrowotne [PacjentMonit]

Opis projektu

Podstawowym celem projektu jest opracowanie na drodze badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych nowego produktu - innowacyjnej platformy do zdalnej teleopieki i monitoringu osób niesamodzielnych i podopiecznych wspieranej przez bezdotykowe urządzenia monitorujące wybrane parametry zdrowotne. Platforma w sposób bezprzewodowy i anonimowy będzie wyposażona w detekcję sytuacji niebezpiecznych zapewniających poprawę bezpieczeństwa, system monitorowania codziennej aktywności podopiecznego oraz system raportowania na temat poprawy lub pogarszania się stanu fizycznego podopiecznego. Wnioskodawca planuje wdrożenie rezultatu projektu do własnej działalności gospodarczej poprzez sprzedaż bezpośrednią opracowanego rezultatu jako własną ofertę produktową oraz w modelu licencyjnym. Projekt przyczyni się do rozwoju i wzrostu konkurencyjności województwa Śląskiego.

Wartość projektu: 2 304 752,93 zł
Wartość dofinansowania z UE: 1 332 077,09 zł

Tytuł projektu

"Promocja oraz ekspansja międzynarodowa produktów APA Sp. z o.o."

Opis projektu

Celem projektu jest promowanie Marki Polskiej Gospodarki w postaci produktów (oraz usług) Spółki APA konkurencyjnych względem produktów z tej samej branży występujących na rynku międzynarodowym. Rezultatami projektu będą:
- nowe zagraniczne kontrakty handlowe podpisane przez przedsiębiorstwo wsparte w zakresie internacjonalizacji,
- wzrost wielkości eksportu ze sprzedaży produktów będących przedmiotem projektu oraz wielkości eksportu ogółem Wnioskodawcy, które pozwolą na dalszy rozwój działalności B+R Wnioskodawcy oraz na ekspansję na nowe rynki zagraniczne.

Osiągnięte rezultaty zostaną wykorzystane do:
- prowadzenia dalszej ekspansji zagranicznej, kontynuowania działań promocyjnych wraz z uzupełnieniem o nowe, zgodnie ze zdobytą podczas projektu wiedzą,
- implementacji wiedzy o specyficznych potrzebach wybranych rynków do kolejnych wersji produktu,
- zwiększenia rozpoznawalności marki i umocnienia pozycji na wybranych rynkach zagranicznych.

Wartość projektu: 131 220.00 PLN
Wartość Funduszy Europejskich: 78 732.00 PLN

Tytuł projektu

„SYSTEMY ZARZĄDZANIA ROZPROSZONĄ ENERGIĄ I WIRTUALNĄ ELEKTROWNIĄ WYKORZYSTUJĄCE SIEĆ MAGAZYNÓW LODU”

Opis projektu

Magazynowanie energii elektrycznej jest obecnie jednym z większych wyzwań dla systemów elektroenergetycznych na świecie. W kolejnych latach prognozuje się bardzo wysoki wzrost zapotrzebowania na tego typu usługi głównie z powodu zmiany modelu produkcji energii elektrycznej z klasycznego opartego o energetykę zawodową na systemy rozproszone oparte o niestabilne źródła energii odnawialnej. Zapewnienie stabilności tego rodzaju systemu wymaga poszukiwania nowych rozwiązań pozwalających na wyrównanie chwilowych wartości zapotrzebowania i produkcji energii. Projekt ma na celu opracowanie technologii umożliwiających magazynowanie energii elektrycznej w sieci rozproszonych akumulatorów chłodu. Odzysk energii z cieplnej w elektryczną będzie następował poprzez redukcję zapotrzebowania na energię elektryczną – wyłączanie agregatów chłodniczych w okresie, w którym normalnie musiałyby pracować z pełną mocą. W tym celu zostanie opracowany system informatyczny, który stworzy wirtualną elektrownię na bazie sieci rozproszonych akumulatorów chłodu połączonych z agregatami chłodniczymi. W celu uzyskania wysokiej sprawności tak skonstruowanej wirtualnej elektrowni, opracowane zostanie innowacyjne w skali światowej urządzenie chłodnicze zawierające nowatorski akumulator chłodu. Nowe rozwiązania konstrukcyjne tego urządzenia zapewniają efektywną pracę oraz konkurencyjny koszt produkcji chłodu. Proponowane rozwiązanie bardzo dobrze wpisuje się w aktualne trendy rynkowe: pozwoli na zwiększenie efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez przejmowanie nadwyżek energii Odnawialnych Źródeł Energii w sieci energetycznej i umożliwi masowe dostarczanie chłodu do klientów indywidualnych jak i instytucjonalnych po bardzo konkurencyjnych cenach. Rozwiązanie ma wymiar nowości w skali świata.

Wartość projektu: 9 829 179,41 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 7 674 236,47 zł

Tytuł projektu

APA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: „Multimedalna platforma monitorowania bólu w rehabilitacji”.

Opis projektu

Podstawowym celem projektu jest zaprojektowanie i opracowanie telemedycznej platformy monitorującej natężenie dolegliwości bólowych, które umożliwiają wskazanie momentów krytycznych dla stanu funkcjonalnego pacjenta. Wyposażenie fizjoterapeuty lub lekarza w takie informacje, może stanowić niezwykle cenny wskaźnik w etiologii nieprawidłowości, które w konsekwencji mogą prowadzić do powstawania przeciążeń. Taka forma monitoringu natężenia dolegliwości bólowych znajduje swoją analogię w urządzeniach typu Holter ciśnieniowy lub EKG, które pozwalają wskazać momenty krytyczne dla stanu funkcjonalnego pacjenta.

Wartość projektu:  1 376 798,00 zł
Dofinansowanie Projektu z UE: 1 226 000,00 zł

Tytuł projektu

KONSORCJUM W SKŁADZIE: POLITECHNIKA ŚLĄSKA ORAZ APA SP. Z O.O. REALIZUJE PROJEKT DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH PT.: „ANALIZA EEG W CHMURZE Z UŻYCIEM SZTUCZNEJ INTELIGENCJI”

Opis projektu

W projekcie przełożone zostaną nowatorskie metody głębokiego uczenia i przetwarzania sygnałów EEG na komercyjne rozwiązania dla nowych zastosowań medycznych. Opracowane zostaną podstawy do analizy danych EEG w chmurze, umożliwiając szerokie zastosowanie zaawansowanych metod analizy bio-sygnałów. Prognozowane będą zmiany neurodegeneracyjne, w tym choroby Parkinsona i Alzheimera oraz monitorowanie encefalopatii niedokrwiennej wcześniaków (HIE). Metody przetwarzania sygnałów i uczenia maszynowego pozwolą na wstępne przetwarzanie danych na tanim, mobilnym sprzęcie oraz kompresję sygnałów w celu przesłania ich do centralnego serwera. Pozwoli to dostarczyć rozwiązania medyczne do badań przesiewowych HIE i umożliwi oferowanie rozwiązań chmurowych do analizy sygnałów EEG. Projekt przyczyni się do nowego zastosowania EEG jako niedrogiego, bezpiecznego i nieinwazyjnego narzędzia, od nienadzorowanego monitoringu 24/7 noworodków, po ocenę zmian neurodegeneracyjnych i rehabilitacji w domu pacjenta.

Wartość projektu: 1 334 250,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 231 652,00 zł

Tytuł projektu

APA SP. Z O.O. REALIZUJE PROJEKT DOFINANSOWANY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 (EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO) PT.: „OPRACOWANIE NA DRODZE PRAC B+R PLATFORMY OPTYMALIZACJI PRODUKCJI NAZCA 4.0”

Opis projektu

Projekt realizowany będzie w terminie od 1.07.2020-30.06.2022 na terenie województwa Śląskiego. Celem Wnioskodawcy jest opracowanie platformy, która pozwoli zbierać, analizować w czasie rzeczywistym i efektywnie wykorzystywać w zarządzaniu produkcją strumienie informacji pochodzące z czujników maszyn produkcyjnych, które dotychczas nie były poddawane analizie i wykorzystywane. Projekt obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe, efektem będzie technologia na IX poziomie gotowości technologicznej. Platforma oferowana w systemie SAAS (software as a service) dedykowana będzie firmom z sektora MŚP, przede wszystkim średnim przedsiębiorstwom. Dzięki wdrożeniu platformy w zakładzie produkcyjnym przedsiębiorstwa osiągną szereg korzyści: wzrost efektywności do 60%, redukcja zużycia energii na poziomie 10-40%, zmniejszenie awaryjności do 90% przy niskich kosztach wdrożenia w porównaniu do rozwiązań konkurencyjnych (redukcja o 65%).

Wartość projektu: 3 538 532,62 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 2 419 848,07 zł

Tytuł projektu

„OPRACOWANIE NA DRODZE ZAAWANSOWANYCH PRAC B+R PLATFORMY OPTYMALIZACJI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW WSPÓŁPRACUJĄCEJ Z SYSTEMEM BMS, ZGODNEJ Z NORMĄ ISO 50001”

Opis projektu

Podstawowym celem projektu jest stworzenie platformy optymalizacji energetycznej budynków współpracującej z systemem BMS, zgodnej z normą ISO 50001 przeznaczonej do budownictwa mieszkalnego oraz usługowego, w którym zainstalowano czujniki i systemy inteligentnego budownictwa. Opracowane rozwiązanie będzie kompatybilne z systemami funkcjonującymi w oparciu o środowisko systemów BMS (Building Management Systems). W ramach przedmiotowego projektu zaplanowano przeprowadzenie badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych, których efektem będzie innowacyjny produkt. Wnioskodawca planuje wdrożenie rezultatów projektu do własnej działalności gospodarczej poprzez sprzedaż w modelu SAAS (software as a service) wraz z usługą analityczną. Projekt przyczyni się do rozwoju i wzrostu konkurencyjności województwa śląskiego.

Wartość projektu: 2 380 341,04zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 489 847,87zł

Tytuł projektu

Informacja

Opis projektu

Informujemy, że APA sp. z o.o. uzyskała dofinansowania na realizację Projektu ze środków POIR - w ramach działania 3.4. dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020"

Tytuł projektu

"Udzielenie wsparcia na rozwój współpracy"

Opis projektu

Celem misji gospodarczej do Norwegii jest promowanie produktów (oraz usług) Spółki APA konkurencyjnych względem produktów z tej samej branży występujących na rynku międzynarodowym.

Wartość finansowania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) 2014-2021: 4.000 euro